Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 12/02/2020)

Ngày 12/02/2020, từ 7:30, tại Lầu 5 Thư viện, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176011006 Hoàng Minh Trí 18/02/1994 Xây dựng dữ liệu Barcode sử dụng trong công tác quản lý an toàn chất thải nguy hại. Nghiên cứu điển hình tại bộ phận Ecocycle, công ty INSEE Việt Nam
2 166011030 Lương Minh Quang 11/05/1978 Xây dựng chương trình giáo dục, truyền thông về văn hóa an toàn cho các đơn vị. Nghiên cứu điển hình tại Công ty Caosumiana Radial
3 166011028 Nguyễn Đông Nhựt 01/02/1980 Đánh giá hiện trạng phơi nhiễm bụi gỗ của người lao động, đề xuất giải pháp phòng ngừa tại công ty sản xuất đồ gỗ X - Bình Dương
4 176011005 Phan Minh Tiến 24/09/1993 Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho kỹ thuật viên phục hình răng, nghiên cứu điển hình tại công ty TNHH Gia công răng DADL
5 176011004 Đặng Văn Thế 20/07/1991 Đề xuất giải pháp an toàn trong sản xuất khí công nghiệp tại Công ty TNHH Sing Industrial Gas Việt Nam