Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 04/02/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 04/02/2021 tại Phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196011007 Nguyễn Phong Trung 12/07/1984 Xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro an toàn lao động theo tiêu chuẩn TCVN ISO 31000:2018 cho ngành Khai thác dầu khí trên biển, nghiên cứu điển hình tại Công ty liên doanh điều hành Cửu Long
2 186011023 Nguyễn Thị Trúc Thảo 12/06/1994 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tâm sinh lý lao động của nhân viên phòng thí nghiệm
3 196011002 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/09/1993 Xây dựng chương trình quản lý an toàn nhà thầu trong ngành sản xuất xi măng, nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam
4 196011003 Phan Đăng Khoa
19/11/1991
Đánh giá rủi ro cháy nổ và đề xuất biện pháp kiểm soát công tác phòng cháy chữa cháy trong ngành sản xuất cơ khí, nghiên cứu điển hình tại Nhà máy cơ khí An Tâm
5 196011001 Phạm Chí Công 03/05/1978 Xây dựng chương trình quản lý rủi ro về an toàn lao động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu điển hình tại Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Đồng Nai