Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 12/01/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 12/01/2022 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186018001 Trần Thị Chung 29/01/1983 Điều tra về nhận thức của giáo viên và thực tế phân tích các phương tiện liên kết văn bản trong việc dạy đọc hiểu tại trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Gia Lai
2 186018003 Lâm Thị Ngọc Hà 18/03/1994 Nghiên cứu về nhận thức và thực hành kỹ năng ghi chép của sinh viên Trường Đại học Đông Á trong khi nghe tiếng Anh
3 186018009 Lường Thị Loan 12/04/1985 Nhận thức về siêu tri nhận trong việc sử dụng chiến lược đọc hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 11 Trường phổ thông trung học Lê Hoàn, tỉnh Gia Lai