Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra trình độ tiến sĩ

(1) Yêu cầu về kiến thức:

- Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện của chuyên ngành đào tạo;

- Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo;

- Làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật, phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành;

- Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong chuyên ngành;

- Về công bố khoa học:

  • Có ít nhất 01 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI của Clarivate Analytics về kết quả nghiên cứu ở bậc tiến sĩ (hoặc 02 bài trên tạp chí thuộc danh mục Scopus, Elsevier) đối với nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, quản trị, khoa học xã hội.

  • Có ít nhất 02 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI của Clarivate Analytics đối với nhóm ngành kỹ thuật – tự nhiên. 
  • Tất cả đều đứng tên tác giả chính (tác giả đứng tên đầu, tác giả liên lạc) và theo quy định về công bố quốc tế của TDTU.

(2) Yêu cầu về kỹ năng:

- Thành thạo trong xử lý các vấn đề về lý thuyết và thực hành nghề nghiệp;

- Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề;

- Có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn; có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề quy mô khu vực và quốc tế;

- Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các vấn đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ;

- Trường hợp NCS là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 3 (B1) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

- Có năng lực viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành và công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus;

- Ứng dụng được một số phương pháp, kỹ thuật hiện đại trong hoạt động chuyên môn.

(3) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc;

- Đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến;

- Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể;

- Có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn;

- Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

(4) Vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp:

- Giảng dạy và nghiên cứu ở các Viện, Trường đại học trong nước và quốc tế;

- Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với chuyên ngành;

- Tự khởi nghiệp các Trung tâm, Viện nghiên cứu, Lab chuyên ngành.

(5) Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp:

- Tiếp tục nghiên cứu những hướng mới, chuyên sâu trong chuyên ngành;

- Nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc).