Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2020

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2020

STT Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Ghi chú
1

 11-13/03/2020

Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp P. Sau đại học Các Khoa/học viên  
2 16-18/03/2020 Tiếp nhận phản hồi từ khoa/học viên P. Sau đại học Các Khoa/học viên  
3 19-20/03/2020 P.SĐH chuyển danh sách HV đủ điều kiện xét tốt nghiệp cho:
+ P.Tài chính để xác minh tình trạng học phí;
+ Thư viện để kiểm tra việc nộp LV tại Thư viện, công bố LVThS trên website Thư viện; 
+ P.CTHS-SV để xác nhận lại thông tin nhân thân, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.
P.Sau đại học;
Thư viện;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV
   
4 26-27/03/2020 P.TC chuyển kết quả xác minh học phí về P.SĐH
Thư viện gửi xác nhận nộp LVThS về P.SĐH
P.Tài chính
Thư viện
P.Sau đại học  
5 01-03/04/2020 Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên P.Sau đại học Các Khoa/học viên  
6 06-08/04/2020 Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp Ban Giám hiệu P.Sau đại học; 
Các khoa.
 
7 09/04/2020 Họp hội đồng xét tốt nghiệp Hội đồng tốt nghiệp P.Sau đại học; 
Các khoa.
 
8 10/04/2020 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp P.Sau đại học Các khoa  
9 10/04/2020 P.SĐH gửi dữ liệu HV tốt nghiệp:
+ P.KT&KĐCL
+ Thư viện, P.QTTB
+ P.Tài chính
P.Sau đại học P.KT&KĐCL;
Thư viện;
P.QTTB;
P.Tài chính;
 
10 13-16/04/2020 In và trình ký Bằng TN, in sổ cấp bằng TN P.KT&KĐCL P.TT PC&AN  
11 14/04/2020 Trình QĐ công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập /nghiên cứu P.CTHS-SV P.Sau đại học  
12 15/04/2020 P.CTHS-SV in Giấy khen P.CTHS-SV    
13 Dự kiến
24/04/2020
Lễ tốt nghiệp Ban tổ chức sự kiện Các khoa;
P.Sau đại học;
P.CTHSSV.