Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2020

STT Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Ghi chú
1

05-07/08/2020

Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp P.Sau đại học Các Khoa/học viên  
2 08-12/08/2020 Tiếp nhận phản hồi từ khoa/học viên P.Sau đại học Các Khoa/học viên  
3 13-14/08/2020 P.SĐH chuyển danh sách học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp cho:
+ P.Tài chính để xác minh tình trạng học phí;
+ Thư viện để kiểm tra việc nộp LV tại Thư viện, công bố LVThS trên website Thư viện; 
+ P.CTHS-SV để xác nhận lại thông tin nhân thân, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.
P.Sau đại học;
Thư viện;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV.
   
4 21/08/2020 + P.TC chuyển kết quả xác minh học phí về P.SĐH;
+ Thư viện gửi xác nhận nộp LVThS về P.SĐH;
+ P.CTHS-SV phản hồi kết quả xác nhận thông tin dữ liệu.
P.Tài chính;
Thư viện;
P.CTHS-SV.
P.Sau đại học  
5 24-25/08/2020 Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên P.Sau đại học Các Khoa/học viên  
6 26/08/2020 Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ Ban Giám hiệu P.Sau đại học; 
Các khoa.
 
7 03/09/2020 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ Hội đồng tốt nghiệp P.Sau đại học; 
Các khoa.
 
8 07/09/2020 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp P.Sau đại học Các khoa  
9 08/09/2020 P.SĐH gửi dữ liệu học viên tốt nghiệp:
+ P.KT&KĐCL;
+ Thư viện, P.QTTB;
+ P.Tài chính;
+ P.CTHS-SV;
+ P.Điện toán máy tính;
+ TT HTDN & Cựu sinh viên.
P.Sau đại học P.KT&KĐCL;
Thư viện;
P.QTTB;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV;
P.Điện toán máy tính;
TT HTDN & CSV.
 
10 08-16/09/2020 In và trình ký Bằng TN, in sổ cấp bằng TN P.KT&KĐCL P.TT PC&AN  
11 09/09/2020 Trình QĐ công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập /nghiên cứu P.CTHS-SV P.Sau đại học  
12 10-16/09/2020 P.CTHS-SV in Giấy khen P.CTHS-SV    
13 Dự kiến
30/09/2020
Lễ tốt nghiệp Ban tổ chức sự kiện Các khoa;
P.Sau đại học;
P.CTHSSV.