Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2021

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2021

STT Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Ghi chú
1

15-18/03/2021

Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp P.Sau đại học Khoa/Viện;
Học viên.
 
2 19-22/03/2021 Tiếp nhận phản hồi từ khoa/học viên P.Sau đại học Khoa/Viện;
Học viên.
 
3 23-24/03/2021 P.SĐH chuyển danh sách học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp cho:
+ P.Tài chính để xác minh tình trạng học phí;
+ Thư viện để kiểm tra việc nộp LVThS tại Thư viện, công bố LVThS trên website Thư viện; 
P.Sau đại học;
Thư viện;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV.
   
4 31/03/2021 + P.TC chuyển kết quả xác minh học phí về P.SĐH;
+ Thư viện gửi xác nhận nộp LVThS về P.SĐH;
+ P.CTHS-SV phản hồi kết quả xác nhận thông tin dữ liệu.
P.Tài chính;
Thư viện;
P.CTHS-SV.
P.Sau đại học  
5 01-02/04/2021 + Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên;
+ Gửi Danh sách đề nghị công nhận học viên tốt nghiệp về P.TT PC&AN và Khoa/Viện.
P.Sau đại học Khoa/Viện;
Học viên;
P.TT PC&AN.
 
6 06/04/2021 Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ Ban Giám hiệu P.Sau đại học; 
Khoa/Viện.
 
7 08/04/2021 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ Hội đồng tốt nghiệp P.Sau đại học; 
Khoa/Viện.
 
8 09/04/2021 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp P.Sau đại học Các khoa  
9 09/04/2021 P.SĐH gửi dữ liệu học viên tốt nghiệp:
+ P.KT&KĐCL;
+ Thư viện; 
+ P.QTTB;
+ P.Tài chính;
+ P.CTHS-SV;
+ P.Điện toán máy tính;
+ TT HTDN & Cựu sinh viên;
+ Khoa/Viện.
P.Sau đại học P.KT&KĐCL;
Thư viện;
P.QTTB;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV;
P.Điện toán máy tính;
TT HTDN & CSV;
Khoa/Viện.
 
10 12-14/04/2021 In và trình ký Bằng TN, in sổ cấp bằng TN P.KT&KĐCL P.TT PC&AN  
11 12/04/2021 Trình QĐ công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập /nghiên cứu P.CTHS-SV P.Sau đại học  
12 15-16/04/2021 P.CTHS-SV in Giấy khen P.CTHS-SV    
13   Lễ tốt nghiệp sẽ thông báo sau Ban tổ chức sự kiện Các khoa;
P.Sau đại học;
P.CTHSSV.