Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2021

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2021

STT Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Ghi chú
1 22-23/07/2021  Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp (đợt 1) P.Sau đại học Khoa/Viện;
Học viên.
 
2 23-26/07/2021 Tiếp nhận phản hồi từ Khoa/Viện và học viên (đợt 1) P.Sau đại học Khoa/Viện;
Học viên.
 
3 23/07/2021 P.SĐH chuyển danh sách học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp (đợt 1) cho:
+ P.Tài chính để xác minh tình trạng học phí;
+ Thư viện để kiểm tra việc nộp LVThS tại Thư viện, công bố LVThS trên website Thư viện; 
+ P.CTHS-SV để xác nhận lại thông tin nhân thân, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.
P.Sau đại học;
Thư viện;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV.
   
4 26/07/2021 + P.TC chuyển kết quả xác minh học phí về P.SĐH;
+ Thư viện gửi xác nhận nộp LVThS về P.SĐH;
+ P.CTHS-SV phản hồi kết quả xác nhận thông tin dữ liệu.
P.Tài chính;
Thư viện;
P.CTHS-SV.
P.Sau đại học  
5 27/07/2021 Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ  Ban Giám hiệu P.Sau đại học; 
Khoa/Viện.
 
6 27-28/07/2021 + Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên;
+ Gửi Danh sách đề nghị công nhận học viên tốt nghiệp về P.TT PC&AN và Khoa/Viện.
P.Sau đại học Khoa/Viện;
Học viên;
P.TT PC&AN.
 
7 29/07/2021 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ (đợt 1) Hội đồng tốt nghiệp P.Sau đại học; 
Khoa/Viện.
 
8 02/08/2021 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp (đợt 1) P.Sau đại học Khoa/Viện  
9 03/08/2021 P.SĐH gửi dữ liệu học viên tốt nghiệp (đợt 1):
+ P.KT&KĐCL;
+ Thư viện; 
+ P.QTTB;
+ P.Tài chính;
+ P.CTHS-SV;
+ P.Điện toán máy tính;
+ TT HTDN & Cựu sinh viên;
+ Khoa/Viện.
P.Sau đại học P.KT&KĐCL;
Thư viện;
P.QTTB;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV;
P.Điện toán máy tính;
TT HTDN & CSV;
Khoa/Viện.
 
10 04-10/08/2021 In và trình ký Bằng TN, in sổ cấp bằng TN (đợt 1) P.KT&KĐCL P.TT PC&AN  
11 04/08/2021 Trình QĐ công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập /nghiên cứu (đợt 1) (nếu có) P.Sau đại học Khoa/Viện  
12 06-10/08/2021 P.CTHS-SV in Giấy khen theo QĐ (đợt 1) P.CTHS-SV    
13 11-13/08/2021 Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp (đợt 2) P.Sau đại học Khoa/Viện;
Học viên.
 
14 16-18/08/2021 Tiếp nhận phản hồi từ Khoa/Viện và học viên (đợt 2) P.Sau đại học Khoa/Viện;
Học viên.
 
15 19-20/08/2021 P.SĐH chuyển danh sách học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp (đợt 1) cho:
+ P.Tài chính để xác minh tình trạng học phí;
+ Thư viện để kiểm tra việc nộp LVThS tại Thư viện, công bố LVThS trên website Thư viện; 
+ P.CTHS-SV để xác nhận lại thông tin nhân thân, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.
P.Sau đại học;
Thư viện;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV.
   
16 27/08/2021 + P.TC chuyển kết quả xác minh học phí về P.SĐH;
+ Thư viện gửi xác nhận nộp LVThS về P.SĐH;
+ P.CTHS-SV phản hồi kết quả xác nhận thông tin dữ liệu.
P.Tài chính;
Thư viện;
P.CTHS-SV.
P.Sau đại học  
17 30-31/08/2021 + Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên;
+ Gửi Danh sách đề nghị công nhận học viên tốt nghiệp về P.TT PC&AN và Khoa/Viện.
P.Sau đại học Khoa/Viện;
Học viên;
P.TT PC&AN.
 
18 13/09/2021 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ (đợt 2) Hội đồng tốt nghiệp P.Sau đại học; 
Khoa/Viện.
 
19 16/09/2021 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp thạc sĩ (đợt 2) P.Sau đại học Khoa/Viện  
20 16/09/2021 P.SĐH gửi dữ liệu học viên tốt nghiệp (đợt 2):
+ P.KT&KĐCL;
+ Thư viện; 
+ P.QTTB;
+ P.Tài chính;
+ P.CTHS-SV;
+ P.Điện toán máy tính;
+ TT HTDN & Cựu sinh viên;
+ Khoa/Viện.
P.Sau đại học P.KT&KĐCL;
Thư viện;
P.QTTB;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV;
P.Điện toán máy tính;
TT HTDN & CSV;
Khoa/Viện.
 
21 17-23/09/2021 In và trình ký Bằng TN, in sổ cấp bằng TN (đợt 2) P.KT&KĐCL P.TT PC&AN  
22 17/09/2021 Trình QĐ công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập/nghiên cứu theo Đề xuất của Khoa/Viện (đợt 2) (nếu có) P.Sau đại học Khoa/Viện  
23 20-23/09/2021 P.CTHS-SV in Giấy khen theo QĐ (đợt 2) P.CTHS-SV    
24   Lễ tốt nghiệp sẽ thông báo sau Ban tổ chức sự kiện Khoa/Viện;
P.Sau đại học;
P.CTHS-SV.
 

 Học viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2021 tại đây