Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Thông tin chi tiết về chương trình 4+1 tại đây;

Thời gian đăng ký: 09h00 ngày 06/04/2021 đến 17h00 ngày 08/04/2021.

Thời gian đăng ký bổ sung: 09h00 ngày 14/04/2021 đến 11h00 ngày 16/04/2021.

Thời khóa biểu học phần chung: tại đây.

Hướng dẫn đăng ký: 

  • Sinh viên xem chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trước khi đăng ký tại đây;
  • Sinh viên xem thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký học phần;
  • Sinh viên sử dụng tài khoản sinh viên đăng nhập vào Hệ thống thông tin học viên (https://gradstudent.tdtu.edu.vn/ ) để thực hiện đăng ký học phần;
  • Sinh viên thực hiện đăng ký học phần theo hướng dẫn tại đây. Xem thời khóa biểu tổng quát để kiểm tra kết quả đăng ký học phần thành công.

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần.

Kế hoạch chi tiết:

Kế hoạch chi tiết
Nội dung Thời gian
Đăng ký học phần

06-08/04/2021;

14-16/04/2021 (đợt bổ sung).

Kiểm tra kết quả đăng ký học phần

12/04/2021;

19/04/2021 (đợt bổ sung).

Thực hiện đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính  22-23/04/2021
Thực hiện dạy - học theo thời khóa biểu 17/05/2021-11/07/2021
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng tại đây 23-27/04/2021

Thông tin chi tiết về học bổng và học phí: tại đây.