Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2023

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 4/2023

TT Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Ghi chú
1 16-17/03/2023 Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp  P.Sau đại học Khoa;
Học viên.
 
2 20-21/03/2023 Tiếp nhận phản hồi từ Khoa và học viên  P.Sau đại học Khoa;
Học viên.
 
3 22/03/2023 P.SĐH chuyển danh sách học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp cho:
+ P.Tài chính để xác minh tình trạng học phí;
+ Thư viện để kiểm tra việc nộp LVThS tại Thư viện, công bố LVThS trên website Thư viện; 
+ P.CTHS-SV để xác nhận lại thông tin nhân thân, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.
P.Sau đại học;
Thư viện;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV.
   
4 30/03/2023 + P.Tài chính chuyển kết quả xác minh học phí về P.SĐH;
+ Thư viện gửi xác nhận nộp LVThS về P.SĐH;
+ P.CTHS-SV phản hồi kết quả xác nhận thông tin dữ liệu.
P.Tài chính;
Thư viện;
P.CTHS-SV.
P.Sau đại học  
5 11/04/2023 Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ  Ban Giám hiệu P.Sau đại học; 
Khoa.
 
6 13-14/04/2023 + Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên;
+ Gửi Danh sách đề nghị công nhận học viên tốt nghiệp về P.TT PC&AN và Khoa.
P.Sau đại học Khoa;
Học viên;
P.TT PC&AN.
 
7 18/04/2023 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ  Hội đồng tốt nghiệp P.Sau đại học; 
Khoa.
 
8 20/04/2023 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp  P.Sau đại học Khoa  
9 21/04/2023 P.SĐH gửi dữ liệu học viên tốt nghiệp:
+ P.KT&KĐCL;
+ Thư viện; 
+ P.QTTB;
+ P.Tài chính;
+ P.CTHS-SV;
+ P.Điện toán-Máy tính;
+ TT HTDN&CSV;
+ Khoa.
P.Sau đại học P.KT&KĐCL;
Thư viện;
P.QTTB;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV;
P.Điện toán-Máy tính;
TT HTDN&CSV;
Khoa.
 
10 24/04-15/05/2023 In và trình ký Bằng TN, in sổ cấp bằng TN P.KT&KĐCL P.TT PC&AN  
11 15-22/05/2023 In và trình ký Phụ lục văn bằng P.Sau đại học    
12 24/04/2023 Trình QĐ công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập/nghiên cứu theo Đề xuất của Khoa (nếu có) P.Sau đại học Khoa  
13 04-10/05/2023 P.CTHS-SV in Giấy khen theo QĐ (nếu có) P.CTHS-SV    
14 Dự kiến tháng 5/2023 Lễ tốt nghiệp sẽ thông báo sau Ban tổ chức sự kiện Khoa;
P.Sau đại học;
P.CTHS-SV.
 

 Từ ngày 24/04/2023 Học viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2023 tại đây