Nhảy đến nội dung
x

Công bố Quyết định điều chuyển và phân công thực hiện nhiệm vụ Trợ lý Trưởng phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 15/01/2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã ký ban hành Quyết định số 131/QĐ-TĐT về việc điều chuyển TS. Nguyễn Hồ Khánh Vân về công tác tại Phòng Sau đại học và phân công thực hiện nhiệm vụ Trợ lý Trưởng phòng.
TS. Nguyễn Hồ Khánh Vân có trình độ chuyên môn là tiến sĩ ngành Khoa học quản trị. Trước khi được phân công thực hiện nhiệm vụ Trợ lý Trưởng phòng Sau đại học, TS. Nguyễn Hồ Khánh Vân là giảng viên Khoa Lao động Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.