Nhảy đến nội dung
x

Thời khóa biểu học phần chung của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2021-2022

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu học phần Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học của lớp chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2021-2022 (xem tại đây).