Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở khóa học bổ sung kiến thức chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Thông báo về việc mở khóa học bổ sung kiến thức chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ  (Đợt học tháng 05 năm 2023)
Thông báo về việc mở khóa học bổ sung kiến thức chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Thông báo về việc mở khóa học bổ sung kiến thức chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Đợt học tháng 11 năm 2022)
Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2021

Phòng Sau đại học thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 17h00 ngày 05/10/2021.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 1/2021

Phòng Sau đại học thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 1/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 11h30 ngày 23/07/2021.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

Subscribe to Bổ sung kiến thức