Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Chương I của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về việc tổ chức và quản lý chương trình 4+1 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1 của các ngành Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Toán ứng dụngKỹ thuật xây dựng.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký học và tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời gian đăng ký: 

  • Đợt 1: Từ 8h00 ngày 01/12/2023 đến 17h00 ngày 04/12/2023.
  • Đợt 2: ừ 8h00 ngày 22/12/2023 đến 17h00 ngày 25/12/2023.

Hướng dẫn đăng ký:

Thời khóa biểu: tại đây

Học phí công bố năm học 2023-2024

Học phí của học phần Triết học và Phương pháp nghiên cứu khoa học: 610.000đ/tín chỉ (áp dụng cho tất cả các ngành);

Học phí của học phần chuyên ngành thuộc khối kinh tế - xã hội: 1.070.000đ/tín chỉ (Quản trị kinh doanh);

Học phí của học phần chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật: 1.380.000đ/tín chỉ (các ngành còn lại).

Sinh viên xem hướng dẫn ghi danh: tại đây.

Sinh viên xem chính sách học bổng của chương trình 4+1 tại đây.

Lưu ý: 

  • Sinh viên cần kiểm tra kỹ giữ thời khóa biểu trình độ đại học và chương trình 4+1. Tránh trường hợp đăng ký trùng thời khóa biểu.
  • Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần;
  • Sinh viên được công nhận là hoàn thành học phần khi điểm trung bình của học phần đạt từ 5.5 điểm trở lên.

Kế hoạch chi tiết:

Kế hoạch chi tiết
Nội dung Thời gian
Đăng ký học phần

01-04/12/2023

Thực hiện đóng học phí Theo thông báo của Phòng Tài chính
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng (dự kiến) 21-28/06/2024

Phòng Sau đại học sẽ gửi thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp học bổng đến các sinh viên có đăng ký học phần và hoàn thành nghĩa vụ học phí.