Nhảy đến nội dung
x

Quy chế - Quy định

1. Quy chế áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2021 trở về trước:

  • Trích lược Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (QĐ 2257/2017/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (QĐ 91/2020/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Trích lược Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (QĐ 235/2018/QĐ-TĐT) tại đây.

2. Quy chế áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 trở về sau:

  • Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (QĐ 2323/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (QĐ 2324/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Quy định điều chỉnh bổ sung Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (QĐ 2323/QĐ-TĐT) tại đây.

3. Quy định về hoạt động mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại đây.