Nhảy đến nội dung
x

Quy chế - Quy định

1. Quy chế áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2021 trở về trước:

  • Trích lược Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (QĐ 2257/2017/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (QĐ 91/2020/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Trích lược Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (QĐ 235/2018/QĐ-TĐT) tại đây.

2. Quy chế áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 trở về sau:

  • Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (QĐ 2323/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (QĐ 2324/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Quy định điều chỉnh bổ sung Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (QĐ 2323/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (QĐ 228/QĐ-TĐT) tại đây.
  • Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (QĐ 229/QĐ-TĐT) tại đây.

3. Quy định về hoạt động mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại đây.

4. Đề án tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ tại đây.