Nhảy đến nội dung
x

Qui chế

  • Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (QĐ 2257/2017/QĐ-TĐT)

              Tham khảo Trích lược Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại đây.

  • Qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ (QĐ 235/2018/QĐ-TĐT)

              Tham khảo Trích lược Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại đây

  • Qui định về phát triển công bố ISI/SCOPUS trong học viên bậc cao học (QĐ 408/2020/QĐ-TĐT)  

              Tham khảo Trích lược Qui định về phát triển công bố ISI/SCOPUS trong học viên bậc cao học tại đây.