Nhảy đến nội dung
x
Thông-báo-bồi-dưỡng-học-phần-sau-đại-học

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học)

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Thời khóa biểu (tại đây);
 • Thời gian nộp đơn đăng ký: Từ 11/03/2019 đến ngày 6/05/2019 tại Phòng Sau đại học (Phòng A305);
 • Đơn xin đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (tại đây);
 • Triết học (mã học phần SH700000, Số tín chỉ: 3);
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2);
 • Học phí - học bổng:
  • Học phí: 460.000đ/tín chỉ
  • Đóng học phí tại Phòng Tài chính vào ngày 0708/05/2019;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học: giảm 25% học phí.

Kế hoạch chi tiết:

# Nội dung Đợt 2
Bắt đầu Kết thúc
1 + Nộp đơn đăng ký bồi dưỡng sau đại học tại Phòng Sau đại học hoặc Khoa chuyên môn. 11/03/2019 27/04/2019
2 + Thông báo thời khóa biểu và thời gian đóng học phí;
+ Nhận hồ sơ đăng ký bổ sung.
11/04/2019 6/05/2019
3 + Đóng học phí theo thời gian thông báo của Phòng Tài chính. 07/05/2019 08/05/2019
4 + Thông báo thời khóa biểu chính thức trên website của Phòng Sau đại học. 13/05/2019 19/05/2019
5 +Tổ chức dạy-học theo thời khóa biểu 27/05/2019 21/07/2019

Công nhận học phần

 • Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần;
 • Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần;
 • Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần.