Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (ngày 01/10/2022)

Vào lúc 10h00 ngày 01/10/2022 tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (8520301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 202802005 Bành Kiến Sâm 31/10/1997 Tổng hợp hệ nano vàng lai ghép dẫn xuất biến tính của β-cyclodextrin