Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 29/10/2023)

Vào lúc 09h00 ngày 29/10/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông (8520208).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 202816001 Hoàng Minh 12/11/1996 Nghiên cứu việc tối ưu hóa học liên kết trong mạng Cloud edge
2 202816002 Nguyễn Cao Sơn 26/06/1995 Lựa chọn thiết bị trong học tập liên kết với tài nguyên không đồng nhất trong định toán biến di động