Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 12/2023

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 12/2023

TT Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp
1 30/11/2023 Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp  P. SĐH Khoa;
Học viên.
2 30/11-05/12/2023 Tiếp nhận phản hồi từ Khoa và học viên  P. SĐH Khoa;
Học viên.
3 06/12/2023 P. SĐH chuyển danh sách học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp cho:
+ P. Tài chính để xác minh tình trạng học phí;
+ Thư viện để kiểm tra việc nộp luận văn ThS tại Thư viện, công bố luận văn ThS trên website Thư viện; 
+ P. CTHS-SV: xác nhận lại thông tin nhân thân, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.
P. SĐH;
Thư viện;
P. Tài chính;
P. CTHS-SV.
 
4 13/12/2023 + P. Tài chính chuyển kết quả xác minh học phí về P. SĐH;
+ Thư viện gửi xác nhận nộp luận văn ThS về P. SĐH;
+ P. CTHS-SV phản hồi kết quả xác nhận thông tin dữ liệu.
P. Tài chính;
Thư viện;
P. CTHS-SV.
P. SĐH
5 14/12/2023 Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ  Ban Giám hiệu P. SĐH 
Khoa.
6 15-18/12/2023

+ Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên;

+ Gửi Danh sách đề nghị công nhận học viên tốt nghiệp về P. TT PC&AN và Khoa.

+ Đề nghị Khoa gửi đề xuất học viên đạt thành tích cao trong học tập/nghiên cứu (VD: Có bài báo khoa học uy tín, xếp hạng cao trong quá trình học tập, tốt nghiệp loại giỏi trước tiến độ...)

P. SĐH Khoa;
Học viên;
P. TT PC&AN.
7 19-21/12/2023 Phòng KT&KĐCL và P.TT PC&AN kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp của học viên P. KT&KĐCL
P. TTPC&AN
P. SĐH
8 22/12/2023 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ  Hội đồng tốt nghiệp P.SĐH; 
P. KT&KĐCL;
P. Tài chính;
P. CTHS-SV;
Các Khoa.
9 27/12/2023 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp  P. SĐH Khoa
10 28/12/2023 P. SĐH gửi dữ liệu học viên tốt nghiệp:
+ P. KT&KĐCL;
+ Thư viện; 
+ P. QTTB;
+ P. Tài chính;
+ P. CTHS-SV;
+ P. Điện toán-Máy tính;
+ TT. HTDN&CSV;
+ Khoa.
P. SĐH P. KT&KĐCL;
Thư viện;
P. QTTB;
P. Tài chính;
P. CTHS-SV;
P. Điện toán-Máy tính;
TT. HTDN&CSV;
Khoa.
11 28/12/2023 Trình quyết định công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập/nghiên cứu theo Đề xuất của Khoa (nếu có) P. SĐH Khoa
12 27/12/2023-15/01/2024 In và trình ký Bằng TN, in Sổ cấp bằng TN P. KT&KĐCL P.TT PC&AN
13 02-15/01/2024 In và trình ký Phụ lục văn bằng P. SĐH  
14 05-15/01/2024 P. CTHS-SV in Giấy khen theo quyết định (nếu có) P. CTHS-SV  
15 Dự kiến
tháng 05/2024
Lễ tốt nghiệp sẽ thông báo sau Ban tổ chức sự kiện Khoa;
P. SĐH;
P. CTHS-SV.

 Từ ngày 28/12/2023 Học viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 tại đây 

Trong thời gian chờ nhận Bằng tốt nghiệp học viên có thể gửi yêu cầu xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời về email Phòng Sau đại học (chỉ cấp 01 bản và trước ngày có Bằng tốt nghiệp chính thức)