Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2023

Kế hoạch xét và công nhận học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2023

TT Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp
1 18/08/2023 Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp  P.Sau đại học Khoa;
Học viên.
2 18-22/08/2023 Tiếp nhận phản hồi từ Khoa và học viên  P.Sau đại học Khoa;
Học viên.
3 23/08/2023 P.SĐH chuyển danh sách học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp cho:
+ P.Tài chính để xác minh tình trạng học phí;
+ Thư viện để kiểm tra việc nộp LVThS tại Thư viện, công bố LVThS trên website Thư viện; 
+ P.CTHS-SV để xác nhận lại thông tin nhân thân, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.
P.Sau đại học;
Thư viện;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV.
 
4 29/08/2023 + P.Tài chính chuyển kết quả xác minh học phí về P.SĐH;
+ Thư viện gửi xác nhận nộp LVThS về P.SĐH;
+ P.CTHS-SV phản hồi kết quả xác nhận thông tin dữ liệu.
P.Tài chính;
Thư viện;
P.CTHS-SV.
P.Sau đại học
5 31/08/2023 Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ  Ban Giám hiệu P.Sau đại học; 
Khoa.
6 05-06/09/2023 + Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của học viên;
+ Gửi Danh sách đề nghị công nhận học viên tốt nghiệp về P.TT PC&AN và Khoa.
P.Sau đại học Khoa;
Học viên;
P.TT PC&AN.
7 13/09/2023 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ  Hội đồng tốt nghiệp P.Sau đại học; 
Khoa.
8 15/09/2023 Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp  P.Sau đại học Khoa
9 18/09/2023 P.SĐH gửi dữ liệu học viên tốt nghiệp:
+ P.KT&KĐCL;
+ Thư viện; 
+ P.QTTB;
+ P.Tài chính;
+ P.CTHS-SV;
+ P.Điện toán-Máy tính;
+ TT HTDN&CSV;
+ Khoa.
P.Sau đại học P.KT&KĐCL;
Thư viện;
P.QTTB;
P.Tài chính;
P.CTHS-SV;
P.Điện toán-Máy tính;
TT HTDN&CSV;
Khoa.
10 18/09/2023 Trình quyết định công nhận học viên đạt thành tích cao trong học tập/nghiên cứu theo Đề xuất của Khoa (nếu có) P.Sau đại học Khoa
11 19-26/09/2023 P. CTHS-SV in Giấy khen theo quyết định (nếu có) P. CTHS-SV  
12 19/09-02/10/2023 In và trình ký Bằng TN, in sổ cấp bằng TN P.KT&KĐCL P.TT PC&AN
13 04-10/10/2023 In và trình ký Phụ lục văn bằng P.Sau đại học  
14 Dự kiến
tháng 10/2023
Lễ tốt nghiệp sẽ thông báo sau Ban tổ chức sự kiện Khoa;
P.Sau đại học;
P.CTHS-SV.

 Từ ngày 18/09/2023 Học viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2023 tại đây 

Trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp học viên có thể gửi yêu cầu xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời về email Phòng Sau đại học (chỉ cấp 01 bản và trước ngày có bằng chính thức)