Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2021-2022

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Chương I của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2021-2022 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký tối đa học và tích lũy 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời gian đăng ký ghi danh và đăng ký học phần: 08h00 ngày 03/06/2022 đến 17h00 ngày 06/06/2022;

Thời khóa biểu dự kiến: tại đây

Học phí học phần chung: 510.000đ/tín chỉ;

Sinh viên xem hướng dẫn ghi danh: tại đây;

Sinh viên xem chính sách học bổng của chương trình 4+1 tại đây.

Hướng dẫn đăng ký: 

Lưu ý: 

+ Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần;

+ Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đại học và chưa trúng tuyển, nhập học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khi đăng ký học phần thì Nhà trường không thực hiện xác nhận các nội dung sau:

  • Xác nhận sinh viên đang theo học tại Trường;
  • Xác nhận học viên đang theo học tại Trường.

 

Kế hoạch chi tiết:

Kế hoạch chi tiết
Nội dung Thời gian
Đăng ký học phần

03-06/06/2022

Kiểm tra kết quả đăng ký học phần

07/06/2022

Đăng ký học phần đợt bổ sung (nếu có) 07-08/06/2022
Kiểm tra kết quả đăng ký học phần đợt bổ sung 09/06/2022
Thực hiện đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính (dự kiến)  15-18/06/2022
Thực hiện dạy - học theo thời khóa biểu đối với học phần chung 25/06/2022-12/07/2022
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng (dự kiến) 15-18/06/2022

Phòng Sau đại học sẽ gửi thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp học bổng đến các sinh viên có đăng ký học phần.