Nhảy đến nội dung
x
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2023-2024 dành cho người học sau đại học

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2023-2024 dành cho người học sau đại học như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1, học viên và nghiên cứu sinh;

2/ Thời gian nộp học phí: từ ngày 10/6/2024 đến ngày 12/06/2024.

3/ Thông tin chi tiết về học phí: Xem thông tin trong mục thông báo và mục học phí trên Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh;

4/ Thông tin liên hệ khi thắc mắc về học phí:

  + Điện thoại: (028) 37 755 070 - 0914 137 328;

Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2023-2024 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2023-2024
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2022-2023 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2022-2023
Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2022-2023 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2022-2023
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022 dành cho người học sau đại học (đợt bổ sung)
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022 đợt bổ sung
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022
Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2021-2022 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2021-2022 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đợt 04 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đợt 04 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đợt 03 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2020-2021 đợt 03 cho người học sau đại học
Thông báo đóng học phí chương trình 4+1 trong học kỳ 2/2019-2020
Thông báo đóng học phí chương trình 4+1 trong học kỳ 2/2019-2020
Subscribe to Học phí