Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2023-2024 dành cho người học sau đại học

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2023-2024 dành cho người học sau đại học như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1, học viên và nghiên cứu sinh;

2/ Thời gian nộp học phí: từ ngày 10/6/2024 đến ngày 12/06/2024.

3/ Thông tin chi tiết về học phí: Xem thông tin trong mục thông báo và mục học phí trên Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh;

4/ Thông tin liên hệ khi thắc mắc về học phí:

  + Điện thoại: (028) 37 755 070 - 0914 137 328;

  + Email: tuition@tdtu.edu.vn.