Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022 dành cho người học sau đại học (đợt bổ sung)

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022 dành cho người học sau đại học (đợt bổ sung) như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1, học viên và nghiên cứu sinh;

2/ Thời gian nộp học phí từ ngày 30/05/2022 đến 10/06/2022;

3/ Thông tin chi tiết về học phí và tra cứu mã giao dịch: Xem thông tin trong mục thông báo và mục học phí trên Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh;

4/ Khuyến khích đóng học phí theo hình thức chuyển khoản;

5/ Thông tin liên hệ khi thắc mắc về học phí:

  + Điện thoại: (028) 37 755 070 - 0914 137 328;

  + Email: tuition@tdtu.edu.vn;

  

Thẻ