Nhảy đến nội dung
x
Thông báo hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (01/11/2018)

Vào lúc 07h30 ngày 01/11/2018 tại phòng họp C (C010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài luận văn 
01 166005029 Huỳnh Thị Thanh Thủy Tiếp cận học máy cho phân loại cảm xúc
02 166005016 Võ Công Hiếu Phân tích quan điểm theo khía cạnh
(Aspect based sentiment analysis)
03 156005003 Huỳnh Anh Khiêm Phát hiện motif trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào giải thuật re-pair
04 156005007 Mai Văn Mạnh Tìm hiểu kỹ thuật trích xuất đặc trưng ảnh, ứng dụng trong xử lý và phân tích ảnh y khoa