Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (22/12/2017)

Ngày 22/12/2017, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101)

STT MSHV Họ và tên Chuyên ngành  Tên đề tài luận văn 
01 910623M Nguyễn Cao Hoài Phương Khoa học máy tính Kỹ thuật thủy vân thuận nghịch (reversible watermaking) và ứng dụng bảo vệ bản quyền cho ảnh 3D (3D image)
02 910775M Mai Thái Quốc Khoa học máy tính Tự động tổng hợp dịch vụ web sử dụng hướng tiếp cận xử lý ngôn ngữ tự nhiên