Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-ke-hoach-to-chuc-trich-dan-khoa-hoc

Kế hoạch tổ chức chuyên đề "Trích dẫn khoa học'' đợt 1 năm 2019 kết hợp tham quan trường và đối thoại với khoa quản lý

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 • Mục đích:
  • Trang bị cho học viên, nghiên cứu sinh kiến thức về nguyên tắc trong trích dẫn và kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong nghiên cứu khoa học;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh gặp gỡ và giao lưu với nhau;
  • Tạo điều kiện để Ban chủ nhiệm khoa sinh hoạt/thông báo những thông tin cần thiết cho học viên, nghiên cứu sinh;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh được tham quan Trường.
 • Yêu cầu:
  • Tất cả học viên, nghiên cứu sinh đều được/phải ít nhất 01 lần tham dự chuyên đề Trích dẫn khoa học.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Thời gian: ngày 30 và 31/03/2019 (Thứ 7 và Chủ nhật).
 • Địa điểm: Trường đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Đối tượng tham gia: học viên, nghiên cứu sinh của TDTU.

3. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

 • Ngày 30/03/2019:
  • Trước 09h45: đón học viên;
  • 10h00 – 11h30: Chuyên đề “Trích dẫn khoa học” – Hội trường 10F;
  • Tạo điều kiện cho học viên, nghiên cứu sinh gặp gỡ và giao lưu với nhau;
  • 13h15 – 16h00: giới thiệu về TDTU, gặp gỡ phòng Sau đại học, phòng Công tác học sinh - sinh viên;
  • 16h00 – 17h00: gặp gỡ Khoa chuyên môn.
 • Ngày 31/03/2019:
  • 07h45 – 11h00: tập huấn sử dụng thư viện và tham quan trường;
  • Sau 11h00: tiễn học viên ra về.

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

 • Ngày 28/02 - 12/03/2019: Học viên, nghiên cứu sinh đăng ký tham gia với Ban cán sự lớp;
 • Ngày 12/03 - 15/03/2019: Ban cán sự lớp báo cáo số lượng tham gia chính thức cho phòng Sau đại học;
 • Trước ngày 20/03/2019: Phòng Sau đại học thông báo danh sách tham gia chính thức;
 • Ngày 30 và 31/03/2019: Tổ chức các hoạt động.