Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tạm dừng lịch làm việc của Phòng Sau đại học

Phòng Sau đại học thông báo về việc tạm dừng lịch làm việc từ ngày 31 - 02/07/2018 để tham gia hoạt động trại hè do Nhà Trường tổ chức.

Phòng Sau đại học làm việc bình thường từ ngày 05/07/2019.