Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 11/09/2021)

Vào lúc 9h00 ngày 11/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 201809006 Phan Nguyễn Thảo Quyên 24/08/1993 Tác động của mạng xã hội đến hành vi mua sắm của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh