Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 25/11/2022)

Vào lúc 8h30 ngày 25/11/2022, tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196003012 Hoàng Thanh Huyền 30/10/1997 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp dịch vụ kế toán
2 196003013 Ngô Kim Hy 12/11/1997 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị lợi nhuận: Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty chứng khoán Việt Nam
3 196003019 Nguyễn Thị Huỳnh Như 29/09/1997 Môi trường xã hội tác động đến chất lượng kiểm toán: Nghiên cứu trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
4 196003022 Lê Thị Mai Quyên 30/06/1997 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận – Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh