Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc cấp học bổng chương trình sau tiến sĩ

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc cấp học bổng chương trình sau tiến sĩ như sau:

1. Mục đích

a) Học bổng sau tiến sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University Post-doc Scholarship: TDTU-PdS) là học bổng tài trợ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dành cho nghiên cứu viên có học vị tiến sĩ (NCV sau tiến sĩ);

b) TDTU-PdS có mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc cung cấp tài chính để NCV sau tiến sĩ tiến hành các công việc nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí ISI/Scopus.

2. Đối tượng dự và tiêu chí

Người dự tuyển học bổng sau tiến sĩ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có học vị tiến sĩ với ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đào tạo-nghiên cứu của Trường;

b) Tuổi đời không quá 45;

c) Là tác giả chính của ít nhất 02 công trình ISI đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật; 01 công trình ISI hoặc 02 công trình Scopus đối với các nhóm ngành kinh tế xã hội theo quy định về công bố khoa học của TDTU;

e) Thành thạo tiếng Anh chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh tốt;

f) Được chấp thuận bởi người hướng dẫn của TDTU;

g) Nộp đầy đủ hồ sơ được quy định tại Phụ lục xét cấp học bổng chương trình sau tiến sĩ.

3. Mức cấp học bổng

a) Học bổng sau tiến sĩ (chi theo từng quý) được tính dựa trên tổng kinh phí khoán theo sản phẩm khoa học được đăng ký như NCV kiêm nhiệm theo quy định hiện hành;

b) Trong thời gian làm nghiên cứu viên sau tiến sĩ được xem xét hỗ trợ chỗ ở theo quy định của TDTU (đối với NCV sau tiến sĩ là người nước ngoài; hoặc người Việt Nam có nhu cầu sống trong phạm vi khuôn viên thuộc quyền quản lý của TDTU);

c) Hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định 6.000.000 đồng/tháng (trong thời gian thực hiện nhiệm vụ NCV sau tiến sĩ theo quy định);

d) Trong thời gian theo làm nghiên cứu viên sau tiến sĩ được cung cấp chỗ làm việc, sử dụng các trang thiết bị của Trường để nghiên cứu.

4. Nhiệm vụ của NCV sau tiến sĩ được cấp học bổng

NCV sau tiến sĩ được cấp học bổng phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Đăng ký nghĩa vụ chính bằng cách đăng ký sản phẩm khoa học cụ thể và có kế hoạch chi tiết để thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu khoa học (NCKH);

b) Sản phẩm khoa học tính trên bài báo ISI/Scopus theo quy định của TDTU. NCV sau tiến sĩ thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên và Khoa học kỹ thuật phải đăng ký tối thiểu 01 bài ISI hạng 08 tác giả chính; Nhóm ngành Khoa học xã hội đăng ký tối thiểu 01 bài ISI hạng 10 tác giả chính. NCV sau tiến sĩ được đăng ký tối đa 02 bài báo ISI/Scopus tác giả chính;

d) Đăng ký nghĩa vụ phụ bằng cách thực hiện thêm một (01) trong các nghĩa vụ sau (ghi rõ trong kế hoạch làm việc và có minh chứng thực hiện);

e) Giảng dạy (lý thuyết + thực hành): giảng dạy tối thiểu 03 tín chỉ/năm đối với bậc đại học hoặc tối thiểu 02 tín chỉ/năm đối với bậc sau đại học;

f) Nghĩa vụ giảng dạy được ưu tiên thực hiện nếu Khoa/Viện không sắp xếp được lớp dạy thì lựa chọn 1 trong 2 nghĩa vụ sau:

  • Báo cáo chuyên đề về NCKH tại đơn vị quản lý: tối thiểu 04 chuyên đề/năm;
  • Báo cáo tại Hội thảo, Hội nghị quốc tế: tối thiểu 02 bài/năm (NCV sau tiến sĩ có bài báo cáo là tác giả chính, đúng chuyên ngành tại Hội thảo, Hội nghị quốc tế).

Thông tin chi tiết Học bổng chương trình sau tiến sĩ: tại đây.