Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09

Căn cứ theo Thông báo số 2360/TB-TĐT ngày 15/08/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09, Phòng Sau đại học thông báo việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2023 như sau:

+ Sinh viên 4+1, học viên và nghiên cứu sinh được nghỉ Lễ Quốc Khánh ngày 01/09/2023 (thứ Sáu) và ngày 02/09/2023 (thứ Bảy);

+ Phòng Sau đại học tạm ngưng phục vụ từ ngày 01/09/2023 đến ngày 04/09/2023.