Nhảy đến nội dung
x

Các tiêu chí đánh giá hồ sơ và bài luận nghiên cứu dự tuyển trình độ thạc sĩ

 1. HỒ SƠ:
  • Kết quả học tập chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành đúng/phù hợp, ngành gần và ngành khác);
  • Trình độ ngoại ngữ;
  • Kinh nghiệm làm việc.
 2. BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU:
  • Mục tiêu học thạc sĩ và lý do chọn cơ sở đào tạo;
  • Tính cấp thiết, lý do chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu;
  • Tổng quan tình hình nghiên cứu;
  • Mục đích nghiên cứu;
  • Đối tượng và phạm vi dự định nghiên cứu;
  • Phương pháp nghiên cứu;
  • Kế hoạch nghiên cứu.
 3. THÀNH TÍCH CHUYÊN MÔN (thành tích cao nhất):
  • Bài báo/Tạp chí quốc tế; hội thảo quốc tế (có phản biện); đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ trở lên; hoặc đạt huy chương giải trẻ cấp thành phố trở lên;
  • Bài báo/Tạp chí trong nước; hội thảo trong nước (có phản biện); đề tài nghiên cứu cấp Trường trở lên.