Nhảy đến nội dung
x

Biểu mẫu liên quan chương trình thạc sĩ

 

TT Nội dung Đơn vị tiếp nhận
1

Đăng ký học phần trễ hạn

Phòng Sau đại học

2

Đơn xin đóng học phí trễ hạn

Phòng Sau đại học

3

Đơn xin hoãn thi

Phòng Sau đại học

4

Đơn xin đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (dành cho đối tượng đang là sinh viên TDTU) 

Đơn xin đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (dành cho đối tượng đã là học viên)

Phòng Sau đại học

5

Phiếu đề nghị giải quyết học vụ

Phòng Sau đại học

6

Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu

Khoa chuyên môn

7

Đơn đề nghị công nhận trình độ tiếng Anh

Phòng Sau đại học

8

Đơn xin miễn học phần Triết học Mác - Lênin

Phòng Sau đại học

9

Phiếu đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ [LVThS]

Khoa chuyên môn

10

Đơn đề nghị được bảo vệ Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn

11

Đơn đề nghị thay đổi - gia hạn thực hiện LVThS

Phòng Sau đại học

12

Đơn đề nghị được bảo vệ luận văn thạc sĩ

Phòng Sau đại học

13

Phiếu đăng ký học chương trình đạo tạo bậc thạc sĩ

Phòng Sau đại học

14

Lý lịch khoa học

 

15

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ

 
16

Hướng dẫn đăng ký học phần

 

17

Hướng dẫn đóng học phí

 
18

Nhật ký thực hiện luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn
19

Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Khoa chuyên môn
20

Phiếu xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn
21

Mẫu trình bày luận văn thạc sĩ

 
22

Đơn đề nghị xác minh văn bằng

Phòng Sau đại học
23 Hướng dẫn cho SV ghi danh học bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1), xem thời khóa biểu và xem điểm trên hệ thống  
24

Đơn đề nghị phúc khảo bài thi

Phòng Sau đại học
25

Đơn xin công nhận điểm học phần

Phòng Sau đại học
26

Hồ sơ đề nghị thôi học (đơn đề nghị thôi thọc và xác nhận của phòng ban)

Phòng Sau đại học
27

Đơn xin công nhận điểm môn học

Phòng Đại học
28

Đơn xin nghỉ học tạm thời

Phòng Sau đại học