Nhảy đến nội dung
x

Danh mục môn học - học phần tương đương

 

STT Tên môn học đại học Mã MH Số TC Tên học phần cao học tương đương/thay thế Mã học phần tương đương/ thay thế Số TC Khoa
1 Kỹ thuật thông tin quang 402083 2 Hệ thống và mạng thông tin quang EE702040 3 ĐĐT
2 Hệ thống thông tin vô tuyến 402079 2 Truyền thông vô tuyến nâng cao EE702010 3 ĐĐT
3 Kỹ thuật siêu cao tần 402078 2 Lý thuyết và mạch siêu cao tần EE702100 3 ĐĐT
4 Kỹ thuật anten truyền sóng 402077 2 Lý thuyết và thiết kế anten nâng cao EE702110 3 ĐĐT
5 Xử lý số tín hiệu 402070 3 Xử lý tín hiệu số nâng cao EE702150 3 ĐĐT
6 Truyền thông tương tự và số 402072 3 Truyền thông số nâng cao EE702180 3 ĐĐT
7 Kỹ thuật vi điều khiển 2 402086 2 Vi điều khiển và hệ thống nhúng EE703050 3 ĐĐT
8 Lý thuyết thông tin 402082 2 Mã hóa và lý thuyết thông tin EE702090 3 ĐĐT
9 Xử lý ảnh số 402084 2 Xử lý ảnh số nâng cao IT701020 3 ĐĐT
10 Kỹ thuật điều khiển thông minh 403049 2 Điều khiển thông minh EE703040 3 ĐĐT
11 Kỹ thuật robot 403050 2 Động lực học và điều khiển robot EE703060 3 ĐĐT
12 Điều khiển quá trình 403047 3 Tự động hóa điều khiển quá trình EE703080 3 ĐĐT
13 Truyền động điện 401072 3 Tự động điều khiển truyền động điện EE703110 3 ĐĐT
14 Năng lượng tái tạo 401076 2 Năng lượng tái tạo và ứng dụng  EE701030 3 ĐĐT
15 Vận hành nhà máy và hệ thống điện 401079 2 Tối ưu hóa và ổn định HTĐ EE701010 3 ĐĐT
16 Bảo vệ hệ thống điện 401080 2 Bảo vệ và điều khiển HTĐ nâng cao EE701040 3 ĐĐT
17 Giải tích hệ thống điện 401078 2 Giải tích hệ thống điện EE701130 3 ĐĐT
18 Điện tử công suất 403037 3 Điện tử công suất nâng cao và ứng dụng EE703100 3 ĐĐT
19 Giải tích hàm nâng cao C01030 3 Giải tích hàm nâng cao MS701010 3 TTK
20 Đại số tuyến tính nâng cao C01031 3 Đại số tuyến tính nâng cao MS701020 3 TTK
21 Các phép biến đổi tích phân C02008 3 Biến đổi tích phân  MS701060 3 TTK
22 Giải tích thực  C03024 3 Giải tích thực  MS701040 3 TTK
23 Phương trình toán lý  C02039 3 Phương trình toán lý  MS701070 3 TTK
24 Lý Thuyết vành đa thức  C02048 3 Lý thuyết đa thức và ứng dụng  MS701280 3 TTK
25 Cơ học kết cấu 3 800055 2 Cơ học kết cấu nâng cao  CE701010 2 KTCT
26 Kết cấu thép nâng cao 800056 2 Kết cấu thép nâng cao CE701170 2 KTCT
27 Bê tông ứng suất trước 801054 2 Bêtông cốt thép ứng suất trước  CE701140 2 KTCT
28 Tin học trong xây dựng 801055 2 Tin học trong xây dựng CE701180 2 KTCT
29 Nền móng nâng cao 801056 2 Nền móng nâng cao  CE701160 2 KTCT
30 Đào đất/ Tường chắn 801057 2 Đào đất/Tường chắn  CE701210 2 KTCT
31 Gia cố nền, ổn định mái dốc 801058 2 Gia cố nền, ổn định mái dốc  CE701200 2 KTCT
32 Quản lý chất thải rắn 801062 2 Quản lý chất thải rắn CE701190 2 KTCT
33 Quy hoạch giao thông đô thị & Cơ sở hạ tầng 803046 3 Quy hoạch và thiết kế mạng lưới giao thông công cộng CE702040 4 KTCT
34 Quản lý dự án 803064 3 Phân tích dự án chiến lược CE702140 4 KTCT
35 Quy hoạch và Quản lý dự án 801049 3 Phân tích dự án chiến lược CE702140 4 KTCT
36 Phương pháp nghiên cứu ứng dụng 803055 3 Phương pháp nghiên cứu CE702200 4 KTCT
37 Kỹ thuật giao thông 801059 2 Dòng giao thông CE702100 4 KTCT
38 Báo cáo tài chính và trách nhiệm xã hội 204020 4 Kế toán tài chính nâng cao AC701030 3 KT
Chuyên đề nâng cao Kế toán tài chính  AC701140 1 KT
39 Hệ thống thông tin kế toán 201085 4 Hệ thống thông tin Kế toán AC701090 3 KT
Chuyên đề nâng cao Hệ thống thông tin Kế toán AC701150 1 KT
40 Pháp luật về kế toán và kiểm toán 204021 2 Pháp luật về kế toán và kiểm toán AC701050 2 KT
41 Thiết kế và quy hoạch môi trường 902072 2 Quy hoạch môi trường EL702220 2 MT&BHLD
42 Độc học môi trường 902069 2 Độc học sinh thái EL702090 2 MT&BHLD
43 Quản lý mạng lưới cấp thoát nước 901095 2 Quản lý mạng lưới cấp thoát nước  EL702270 2 MT&BHLD
44 Quan trắc môi trường 902066 2 Kỹ thuật quan trắc môi trường EL702110 2 MT&BHLD
45 Sinh thái học ứng dụng 902061 2 Kỹ thuật sinh thái EL702070 2 MT&BHLD
46 Xử lý nước thải 901031 3 Kiểm soát nước thải doanh nghiệp EL701200 2 MT&BHLD
Chuyên đề xử lý nước thải nâng cao EL701290 2 MT&BHLD
47 Quản lý CTR và CTNH 902041 3 Kiểm soát chất thải rắn doanh nghiệp EL701190 2 MT&BHLD
Chuyên đề kiểm soát chất thải rắn nâng cao EL701300 2 MT&BHLD
48 Quản lý rủi ro 903063 2 Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro EL701050 2 MT&BHLD
49 Vệ sinh lao động & độc chất học 2 903056 2 Độc chất công nghiệp EL701140 2 MT&BHLD
50 Đồ án nghiên cứu công nghiệp trong khoa học OHS 903066 2 Chuyên đề nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá HSE tại DN EL701250 2 MT&BHLD
51 Thiết kế và đánh giá dự án phát triển xã hội 302104 4 Thiết kế và đánh giá dự án phát triển xã hội SH701140 4 KHXH&NV
52 Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu xã hội 302079 3 Phân tích dữ liệu định lượng nâng cao SH701030 3 KHXH&NV
53 Phân tích dữ liệu định tính 302085 2 Phân tích dữ liệu định tính nâng cao SH701040 3 KHXH&NV
54 Hoá hữu cơ 602035 3 Hoá hữu cơ nâng cao AS701010 3 KHUD
55 Cơ sở kỹ thuật pha chế & Nhuộm màu 604035 2 Hóa học phẩm nhuộm và KT nhuộm in AS701140 2 KHUD
56 Hoá học các hợp chất hữu cơ thiên nhiên 606022 2 Hóa học các hợp chất tự nhiên AS701030 3 KHUD
57 Kỹ thuật tổng hợp vật vô cơ  604021 2 Tổng hợp các chất vô cơ  AS701070 2 KHUD
58 Kỹ thuật môi trường 607035 2 Hóa học môi trường AS701080 2 KHUD
59 Nhập môn Học máy 503044 3 Học máy IT701010 3 CNTT
60 Nhập môn Xử lý ảnh số 505060 3 Xử lý ảnh số nâng cao IT701020 3 CNTT
61 Nhập môn Các hệ thống phân tán 505051 3 Các hệ thống phân tán IT701040 3 CNTT
62 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 504045 3 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên IT701200 3 CNTT
63 Nhập môn xử lý tiếng nói 505041 3 Xử lý tiếng nói IT701210 3 CNTT
64 Truy hồi thông tin 503045 3 Truy hồi thông tin và tìm kiếm trên web IT701130 3 CNTT
65 Xử lý dữ liệu lớn 504048 3 Khai thác các tập dữ liệu lớn IT701150 3 CNTT
66 Nhập môn tính toán đa phương tiện 502048 3 Tính toán đa phương tiện và ứng dụng IT701190 3 CNTT
67 Khai thác dữ liệu và khai phá tri thức 505043 3 Khai phá dữ liệu IT701220 3 CNTT
68 Dự án Công nghệ thông tin 2 504075 3 Chuyên đề nghiên cứu Khoa học dữ liệu IT701240 3 CNTT
69 IoT cơ bản 502068 3 Công nghệ IoT IT701230 3 CNTT
70 Lý thuyết mật mã 503079 3 Mật mã hoá IT701110 3 CNTT
71 Pháp luật Trọng tài thương mại E01037 2 Pháp luật về trọng tài thương mại  LA701030 2 Luật
72 Luật Cạnh tranh E01038 2 Pháp luật về kiểm soát độc quyền LA701050 2 Luật
73 Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty E01045 2 Sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp FB701110 2 Luật
74 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng E01060 2 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng LA701150 2 Luật
75 Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động E01052 2 Pháp luật về hợp đồng lao động LA701100 2 Luật
76 Phương pháp nghiên cứu khoa học 001157 2 Phương pháp nghiên cứu trong giảng dạy Ngoại ngữ  FL701020 4 NN
77 Kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ 001182 3 Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ  FL701040 3 NN
78 Giao tiếp liên văn hóa 001174 2 Giao tiếp liên văn hóa FL701070 3 NN
79 Công nghệ trong giảng dạy 001183 3 Hỗ trợ trực quan và công nghệ trong giảng dạy FL701090 3 NN
80 Nghiên cứu hành động 001187 3 Nghiên cứu thực tiễn FL701110 3 NN
81 Viết 4 001153 3 Chuyên đề về Kỹ năng viết tiếng Anh học thuật 1 FL701130 3 NN
82 Ngân hàng thương mại 2  B01024 3 Quản trị ngân hàng FB701140 3 TCNH