Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 24/04/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 24/04/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186009016 Nguyễn Trung Hoàng 19/10/1978 Kiến thức, thái độ và hành vi của các doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến tại Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một
2 186009011 Võ Thị Kim Chi 10/03/1988 Nhu cầu vui chơi giải trí của công nhân tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (Nghiên cứu trường hợp công nhân khu công nghiệp VSIP)
3 186009015 Trần Minh Hậu 27/08/1978 Tình trạng lạm dụng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
4 186009010 Nguyễn Kỳ Anh
12/04/1973
Kiến thức, thái độ và hành vi của người lao động đối với nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
5 186009012 Tống Xuân Giang 24/04/1983 Kiến thức, thái độ và hành vi của người dân đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương