Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đối thoại với học viên cao học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI HỌC VIÊN CAO HỌC

1.    MỤC ĐÍCH:

  • Tạo điều kiện để phòng Sau đại học đối thoại với học viên;
  • Tạo điều kiện để Ban chủ nhiệm khoa sinh hoạt/thông báo những thông tin cần thiết cho học viên;
  • Tạo điều kiện cho học viên gặp gỡ và giao lưu với nhau.

2.    THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  • Thời gian: 18h00 – 20h00 thứ 6 ngày 05/10/2018;
  •  Địa điểm: Hội trường 6B, nhà B, Trường đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
  • Thành phần tham dự: Phòng Sau đại học, phòng Công tác học sinh - sinh viên, các Khoa có đào tạo sau đại học và học viên cao học tại Tp. Hồ Chí Minh.

3.    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

  • Từ 18h15 – 19h00: Phòng Sau đại học và phòng Công tác học sinh – sinh viên đối thoại với học viên;
  • Từ 19h00 – 20h00: Ban chủ nhiệm khoa quản lý chuyên môn gặp gỡ và đối thoại với học viên.