Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tạm dừng lịch tiếp học viên, nghiên cứu sinh

Phòng Sau đại học thông báo về việc tạm dừng lịch tiếp học viên, nghiên cứu sinh vào thứ 7 ngày 07/12/2019 để thực hiện tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học trình độ thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 12/2019.

Lịch tiếp học viên, nghiên cứu sinh vào thứ 7 diễn ra bình thường vào các tuần tiếp theo.