Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019

#

Nội dung

Thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

Biểu mẫu

1

Nhận đề tài

 

 

 

1.1

Tổ chức đăng ký đề tài

- Nộp Phiếu đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ (LVThS) tại Khoa/Viện
- Học viên (HV) đóng phí hoạt động tốt nghiệp theo thời gian qui định trong thông báo của P. Tài chính

08/06/2019

19/06/2019

Phiếu đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ

1.2

Giao đề tài và phân công CBHD

- HV nhận thông tin đề tài và cán bộ hướng dẫn (CBHD) tại Khoa/Viện

22/06/2019

01/07/2019

 

2

Đề cương chi tiết

 

 

 

2.1

Thực hiện đề cương chi tiết

- HV thực hiện Đề cương chi tiết (ĐCCT) trong 08 tuần theo hướng dẫn của CBHD

01/07/2019

31/08/2019

Nhật ký thực hiện Luận văn Thạc sĩ

2.2

Nộp ĐCCT + đơn đề nghị xét duyệt ĐCCT

- HV nộp 03 quyển ĐCCT

- Nộp Đơn đề nghị bảo vệ ĐCCT (được CBHD đồng ý) tại Khoa/Viện

03/09/2019

06/09/2019

Đơn đề nghị được bảo vệ Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

2.3

Bảo vệ đề cương chi tiết

- HV bảo vệ ĐCCT theo lịch Khoa/Viện thông báo

12/09/2019

21/09/2019

 

2.4

Chỉnh sửa đề tài (nếu có)

- HV chỉnh sửa ĐCCT (nộp Đơn xin điều chỉnh thông tin đề tài) hoặc bảo vệ lại ĐCCT theo kết luận của hội đồng

23/09/2019

28/09/2019

Đơn đề nghị thay đổi - gia hạn thực hiện LVThS

2.5

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ để hậu kiểm (đợt 1)

 

01/10/2019

08/10/2019

Đơn đề nghị công nhận trình độ tiếng Anh

3

Luận văn Thạc sĩ

 

 

 

3.1

Thực hiện Luận văn

- HV triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo ĐCCT được xét duyệt theo sự hướng dẫn của CBHD và theo đúng tiến độ thực hiện

01/07/2019

31/12/2019

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ

 

3.2

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ để hậu kiểm (đợt 2)

 

04/11/2019

08/11/2019

Đơn đề nghị công nhận trình độ tiếng Anh

3.3

Gia hạn thực hiện LVThS

- Trường hợp không hoàn thành LVThS đúng tiến độ, HV phải gia hạn thực hiện LVThS

01/11/2019

15/11/2019

Đơn đề nghị thay đổi - gia hạn thực hiện LVThS

3.4

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ để hậu kiểm (đợt 3)

 

02/12/2019

06/12/2019

Đơn đề nghị công nhận trình độ tiếng Anh

3.5

Nộp file check đạo văn

- HV upload file LVThS lên hệ thống kiểm tra đạo văn http://khoaluan.tdt.edu.vn

31/12/2019

04/01/2020

http://khoaluan.tdt.edu.vn

3.6

Nộp Luận văn + Hồ sơ đề nghị bảo vệ LVThS

- HV nộp quyển LVThS hoàn chỉnh, hồ sơ đề nghị bảo vệ LVThS tại Khoa/Viện và nộp file LVThS

31/12/2019

04/01/2020

Đơn đề nghị được bảo vệ luận văn thạc sĩ

3.7

Tổ chức hội đồng đánh giá LVThS

- HV bảo vệ LVThS theo lịch mà Khoa/P.SĐH thông báo

03/02/2020

15/02/2020

 

3.8

Chỉnh sửa LVThS

- HV chỉnh sửa nội dung LVThS theo góp ý của HĐ đánh giá LVThS

- Quyển LVThS chỉnh sửa phải được GVHD, Phản biện 1, Phản biện 2 và Chủ tịch HĐ thông qua, ký xác nhận trên Phiếu xác nhận chỉnh sửa LVThS

17/02/2020

29/02/2020

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ

3.9

Nộp quyển LVThS + Hồ sơ chỉnh sửa

- HV nộp 01 quyển LVThS (bìa simili xanh dương, chữ mạ vàng) và 01 đĩa CD ghi nội dung theo đúng quy định cho Thư viện kèm Phiếu chỉnh sửa LVThS

02/03/2020

07/03/2020

 

 

4

Kế hoạch tốt nghiệp

 

 

 

4.1

Danh sách dự kiến

P.SĐH công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp

11/03/2020

14/03/2020

 

4.2

Tiếp nhận phản hồi

P.SĐH tiếp nhận phản hồi từ học viên

16/03/2020

18/03/2020

 

4.3

Danh sách tốt nghiệp

P.SĐH công bố danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp

19/03/2020

21/03/2020

 

4.4

 

P.SĐH thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp

08/04/2020

 

 

4.5

 

Lễ tốt nghiệp (dự kiến)

Tháng 04/2020

 

 

 

Gia hạn thực hiện LVThS:
- HV phải làm Đơn xin gia hạn, đơn phải được CBHD đồng ý ký xác nhận cho gia hạn;
- Nhật ký LVThS gửi Khoa/Viện chuyên môn;
- Thời gian gia hạn thực hiện LVThS không quá 03 tháng;
- Đơn xin gia hạn phải nộp ít nhất 30 ngày trước thời hạn hoàn thành và nộp LVThS.

Điều kiện bảo vệ LVThS:

- Hoàn thành đạt yêu cầu tất cả các học phần với điểm trung bình từ 5,5 (thang điểm 10);

- Đạt trình độ tiếng Anh đầu ra theo quy định;

- Chứng chỉ Triết học Mác- Lênin đạt yêu cầu;

- Kết quả kiểm tra đạo văn theo quy định;

- Được CBHD đồng ý cho phép bảo vệ trước HĐ đánh giá LVThS;

- Đạt yêu cầu về hình thức trình bày LVThS;

- Đã tham gia chuyên đề Trích dẫn khoa học,

- Hoàn thành nghĩa vụ học phí.

 

Hồ sơ bảo vệ LVThS:

- Đơn đề nghị bảo vệ LVThS (có chữ ký xác nhận của CBHD);
- Phiếu nhận xét của CBHD;

- 05 quyển LVThS hoàn chỉnh trình bày đúng Qui định;
- Bản sao bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành (nếu có);
- 01 lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương, có giáp lai lên ảnh;
- 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học;
- 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học;
- 01 bản photo chứng chỉ Triết học Mác – Lênin;
- 01 bản photo chứng chỉ Anh văn;
- 01 bảng điểm tích lũy sau đại học;
- 02 tấm ảnh 3x4.

Bảo vệ LVThS:

- Trường hợp bảo vệ đạt: chỉnh sửa theo yêu cầu của HĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày bảo vệ;
- Trường hợp bảo vệ không đạt yêu cầu (điểm trung bình dưới 5,5): tiến hành chỉnh sửa LVThS theo yêu cầu của HĐ trong thời hạn 90 ngày và phải bảo vệ lại lần 2 (HV phải đóng phí bảo vệ lần 2);
- Nếu HV bảo vệ không đạt lần 2, HV phải đăng ký thực hiện lại LVThS và phải đóng phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà trường).