Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/04 và 01/05

Phòng Sau đại học thông báo về việc nghỉ Lễ 30/04 và 01/05 như sau:

+ Sinh viên 4+1, học viên và nghiên cứu sinh được nghỉ Lễ 30/04/2021 (thứ Sáu)Quốc tế lao động 01/05/2021 (thứ Bảy);

+ Phòng Sau đại học tạm ngưng phục vụ từ ngày 30/04/2021 (thứ Sáu) đến hết ngày 03/05/2021 (thứ Hai).