Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4, Chương I của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về việc tổ chức và quản lý chương trình 4+1 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Sau đại học thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký học và tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời gian đăng ký ghi danh: 08h00 ngày 20/06/2022 đến 17h00 ngày 14/07/2022.

Thời gian đăng ký học phần: 08h00 ngày 24/06/2022 đến 17h00 ngày 27/06/2022.

Thời gian đăng ký học phần đợt bổ sung đợt 1: 08h00 ngày 08/07/2022 đến 17h00 ngày 11/07/2022.

Thời gian đăng ký học phần đợt bổ sung đợt 2: 10h00 ngày 12/07/2022 đến 17h00 ngày 14/07/2022.

Thời khóa biểu sẽ được cập nhật vào ngày 06/07/2022: tại đây

Học phí học phần phương pháp nghiên cứu khoa học và triết học: 560.000đ/tín chỉ (áp dụng dành cho tất cả các ngành).

Học phí của học phần chuyên ngành thuộc khối kinh tế - xã hội: 980.000đ/tín chỉ (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh tế, Xã hội học, Quản lý thể dục thể thao).

Học phí của học phần chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật và ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh: 1.270.000đ/tín chỉ (các ngành còn lại).

Sinh viên xem hướng dẫn ghi danh: tại đây.

Sinh viên xem chính sách học bổng của chương trình 4+1 tại đây.

Hướng dẫn đăng ký: 

Lưu ý: 

  • Sinh viên cần kiểm tra kỹ giữ thời khóa biểu bậc đại học và chương trình 4+1. Tránh trường hợp đăng ký trùng thời khóa biểu.
  • Sinh viên đăng ký học chương trình 4+1 thuộc các ngành Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựngBảo hộ lao độngXã hội học và Quản lý thể dục thể thao sẽ thực hiện đăng ký học phần chuyên ngành vào đợt bổ sung;
  • Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần;
  • Sinh viên khoa Ngoại ngữ đọc kỹ điều kiện trước khi đăng ký tại đây;
  • Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đại học và chưa trúng tuyển, nhập học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khi đăng ký học phần thì Nhà trường không thực hiện xác nhận các nội dung sau:
    • Xác nhận sinh viên đang theo học tại Trường;
    • Xác nhận học viên đang theo học tại Trường.

 

Kế hoạch chi tiết:

Kế hoạch chi tiết
Nội dung Thời gian
Đăng ký học phần

24-27/06/2022

Kiểm tra kết quả đăng ký học phần

29/06/2022

Đăng ký học phần đợt bổ sung đợt 1 08-11/07/2022
Kiểm tra kết quả đăng ký học phần đợt bổ sung 12/07/2022
Đăng ký học phần đợt bổ sung đợt 2 12-14/07/2022
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng (dự kiến) 20-23/08/2022

Phòng Sau đại học sẽ gửi thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp học bổng đến các sinh viên có đăng ký học phần.