Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 27/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 27/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 04/03/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 04/03/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 27/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 27/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 26/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 26/02/2021)
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt vét)
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021 (đợt vét)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần trong HK2/2020 - 2021 (đợt vét)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2020 - 2021 (đợt vét)