Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 24/08/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 24/08/2021)
Thông báo về việc thực hiện khảo sát về chương trình 4+1

Phòng Sau đại học thông báo về việc thực hiện khảo sát về chương trình 4+1 như sau:

+ Đối tượng tham gia: Sinh viên TDTU;

+ Thời gian: Từ ngày 10/08/2021 đến ngày 17/08/2021;

+ Thực hiện khảo sát tại đây.

Lưu ý: Sinh viên cần sử dụng email sinh viên để thực hiện khảo sát.

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 13/08/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 13/08/2021) 
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (ngày 07/08/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (ngày 07/08/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 30/07/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 30/07/2021)
Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2021
Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2021