Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin miễn học phần Triết học đợt 1 năm 2023
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin miễn học phần Triết học đợt 1 năm 2023
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần đợt 1 năm 2023
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần đợt 1 năm 2023
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2023 - 2024
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2023 - 2024
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 (áp dụng khóa tuyển sinh từ năm 2022 về sau)
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến 30/03/2024