Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 18/03/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 18/03/2021)
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 18/03/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ngày 18/03/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (ngày 21/03/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (ngày 21/03/2021)
Thông báo thời khóa biểu Lớp bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 06/2021

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu lớp bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 06/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 17h00 ngày 10/04/2021.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

Thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2021

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 17h00 ngày 17/04/2021.

Thực hiện đăng ký trực tuyến tại đây;

Nộp hồ sơ đăng ký bao gồm: