Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi của lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 2 trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi của lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 2 trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Học phần Nhóm Giờ thi Ngày thi Thứ Phòng thi
Phương pháp nghiên cứu khoa học 78 8h00 23/12/2018 8 B303
8 B304

Lưu ý:

  • Sinh viên có mặt trước phòng thi 15 phút;
  • Mang theo CMND/thẻ căn cước hoặc thẻ sinh viên.