Nhảy đến nội dung
x

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký ôn thi tuyển sinh, bổ sung kiến thức và Thời khóa biểu ôn thi đợt tháng 12/2019

Phòng Sau đại học thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký ôn thi tuyển sinh và bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh tháng 12/2019 đến ngày 25/10/2019.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

  • Phiếu đăng ký (nhận trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh);
  • 02 ảnh 3 x 4 (để làm thẻ ra vào lớp);
  • Bản photo văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp (không cần công chứng).

Thí sinh nộp hồ sơ và học phí trực tiếp tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh.

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng:

Giờ học Thứ 7 26/10/2019 Chủ nhật
27/10/2019
Thứ 7
02/11/2019
Chủ nhật
03/11/2019
Chủ nhật 10/11/2019 Chủ nhật
17/11/2019
Chủ nhật
24/11/2019
Chủ nhật 01/12/2019
07h30-11h30   Cơ bản
(P. D0604)
  Cơ sở
(P. D0604)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
13h20-17h20 Cơ bản
(P. D0406)
Cơ bản
(P. D0604)
Cơ sở
(P. D0406)
Cơ sở
(P. D0604)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh:

Giờ học Thứ 7
26/10/2019
Chủ nhật 27/10/2019 Thứ 7
02/11/2019
Chủ nhật 03/11/2019 Chủ nhật 10/11/2019 Chủ nhật 17/11/2019 Chủ nhật 24/11/2019 Chủ nhật 01/12/2019
07h30-11h30   Cơ bản
(P. C304)
  Cơ sở
(P. C304)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
13h20-17h20 Cơ bản
(P. C304)
Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P. C203)
Cơ sở
(P. C304)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành Bảo hộ lao động:

Giờ học Thứ 7
26/10/2019
Chủ nhật 27/10/2019 Thứ 7
09/11/2019
Chủ nhật 10/11/2019 Thứ 7
16/11/2019
Chủ nhật 17/11/2019 Chủ nhật 24/11/2019 Chủ nhật 01/12/2019
07h30-11h30   Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P. C203)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Cơ sở
(P. C203)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
13h20-17h20 Cơ bản
(P. C304)
Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P. C203)
Ngoại ngữ
(P. C303)
  Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh:

Giờ học Thứ 7
26/10/2019
Chủ nhật 27/10/2019 Thứ 7
02/11/2019
Chủ nhật 03/11/2019 Thứ 7 09/11/2019 Chủ nhật 10/11/2019 Thứ 7 16/11/2019 Chủ nhật 17/11/2019
07h30-11h30 Ngoại ngữ 2
(P. C308)
Ngoại ngữ 2
(P. C308)
Ngoại ngữ 2
(P. C308)
Ngoại ngữ 2
(P. C309)
 

Cơ sở

Cơ bản
(P. C304)

 

Cơ sở

Cơ bản
(P. C304)

13h20-17h20 Ngoại ngữ 2
(P. C308)
Ngoại ngữ 2
(P. C308)
Ngoại ngữ 2
(P. C308)
Ngoại ngữ 2
(P. C309)
Cơ sở
(P. C306)
Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P. C304)
Cơ bản
(P. C304)

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành Kế toán:

Giờ học Thứ 7
26/10/2019
Chủ nhật 27/10/2019 Thứ 7
02/11/2019
Chủ nhật 03/11/2019 Chủ nhật 10/11/2019 Chủ nhật 17/11/2019 Chủ nhật 24/11/2019 Chủ nhật 01/12/2019
07h30-11h30   Cơ bản
(P. C304)
  Cơ sở
(P. C308)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
13h20-17h20 Cơ bản
(P. C304)
Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P. C312)
Cơ sở
(P. C308)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng:

Giờ học Thứ 7 26/10/2019 Chủ nhật
27/10/2019
Thứ 7
02/11/2019
Chủ nhật
03/11/2019
Chủ nhật 10/11/2019 Chủ nhật
17/11/2019
Chủ nhật
24/11/2019
Chủ nhật 01/12/2019
07h30-11h30   Cơ bản
(P. C304)
  Cơ sở
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
13h20-17h20 Cơ bản
(P. C304)
Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P. C402)
Cơ sở
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)

Thời khóa biểu ôn thi chuyên ngành Kỹ thuật môi trường:

Giờ học Thứ 7 26/10/2019 Chủ nhật
27/10/2019
Thứ 7
09/11/2019
Chủ nhật
10/11/2019
Thứ 7
16/11/2019
Chủ nhật
17/11/2019
Chủ nhật
24/11/2019
Chủ nhật 01/12/2019
07h30-11h30   Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P. B402)
Ngoại ngữ
(P. C303)

 
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
13h20-17h20 Cơ bản
(P. C304)
Cơ bản
(P. C304)
Cơ sở
(P.B402)
Ngoại ngữ
(P. C303)
Cơ sở
(P. B208)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)

Thời khóa biểu ôn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) cho các đối tượng khác:

Giờ học Chủ nhật
10/11/2019 17/11/2019 24/11/2019 01/12/2019
07h30-11h30 Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
13h20-17h20 Ngoại ngữ
(P. C303)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)
Ngoại ngữ
(P. C301)