Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Sinh viên cần thực hiện đăng ký ghi danh trước khi đăng ký học phần (xem hướng dẫn tại đây).
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2) và Triết học Mac Lenin:
  • Thời khóa biểu: xem tại đây;
  • Sinh viên nộp đơn đăng ký tại phòng Sau đại học (B002)
  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 18/06/2020;
  • Mẫu đơn: tại đây.
 • Học phần chuyên ngành:
  • Đối tượng được phép đăng ký: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.
  • Số tín chỉ được phép đăng ký: Sinh viên thuộc đối tượng được phép đăng ký có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (30 tín chỉ). Các đối tượng sinh viên còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (24 tín chỉ);
  • Thời khóa biểu: xem tại đây;
  • Sinh viên chỉ được phép đăng ký những học phần chưa bắt đầu.
  • Sinh viên nộp đơn đăng ký tại phòng Sau đại học (B002): từ ngày 15/06/2020 đến ngày 18/06/2020;
  • Mẫu đơn: tại đây.
 • Học phí - học bổng:
  • Học phí học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac Lenin: 460.000đ/tín chỉ;
  • Đóng học phí khi có email thông báo;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học: giảm 25% học phí (được hoàn lại khi kết thúc học kỳ);
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần chuyên ngành: Dựa vào kết quả học lực tại thời điểm đăng ký.

Kế hoạch chi tiết:

# Nội dung Đợt 5 năm học 2019-2020
Bắt đầu Kết thúc
1 Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 19/06/2020 19/06/2020
2 Thời gian đóng học phí dự kiến 25/06/2020 26/06/2020
3 Tham gia học theo thời khóa biểu 20/06/2020 26/07/2020

Công nhận học phần

 • Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần;
 • Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần;
 • Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày hoàn thành chương trình bồi dưỡng sau đại học.